Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Onlinesokken.com

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • “Verkoper”: Onlinesokken.com, de gebruiker van de algemene voorwaarden.
  • “Koper”: de consument of entiteit die producten afneemt van de Verkoper.
  • “Producten”: alle goederen die onderwerp zijn van een overeenkomst.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen verkoper en koper.

3. Aanbod

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4. Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Eventuele verzendkosten worden duidelijk aan de koper gecommuniceerd.

5. Overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de koper een bestelling plaatst.

6. Levering

De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

7. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven eigendom van Onlinesokken.com totdat de koper alle verplichtingen uit alle met Onlinesokken.com gesloten overeenkomsten is nagekomen.

8. Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen.

9. Betaling

De koper dient betalingen aan de verkoper volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen.

10. Klachtenregeling

De verkoper beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

11. Aansprakelijkheid

Deze is beperkt tot het bedrag van de door de consument gedane aankoop.

12. Overmacht

In geval van overmacht heeft Onlinesokken.com het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten.

13. Intellectueel Eigendom

De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectueel eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of op de website berusten bij Onlinesokken.com.

14. Persoonlijke gegevens

Onlinesokken.com verwerkt de persoonsgegevens van de koper conform de op de website gepubliceerde privacyverklaring.

15. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden zelf, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

16. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

Onlinesokken.com behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

17. Slotbepalingen

In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, zal een beslissing worden genomen ‘in de geest’ van deze voorwaarden.

Zoeken:
Zoek